Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kantin Kafeterya Kiralaması

ÇANAKKALE  ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN :

 

        1- Üniversitemizin Terzioğlu Yerleşkesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Binasında bulunan taşınmazlar, kantin-kafeterya olarak hizmet vermek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g  maddesine göre Pazarlık Usulü ile kiralanması suretiyle  ihaleye çıkarılmıştır.                                                         

       2- İhale;

            - Terzioğlu Yerleşkesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Binasında bulunan Kantin-Kafeterya yeri (Zemin Kat: 22,9 m² ve Beşinci Kat: 272,5 m²) 09.07.2015 Perşembe günü saat 10.00’da ihale edilecektir.

       3 -İşin tahmini bedeli ;

            - Terzioğlu Yerleşkesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Binasında bulunan Kantin-Kafeterya yerinin (Zemin Kat: 22,9 m² ve Beşinci Kat: 272,5 m²) yıllık kira bedeli KDV hariç 84.000,00.-TL (Seksendörtbintürk lirası) olarak belirlenmiştir.

       4- İstekliler ihaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte ;

    a)   Gerçek kişilerin;

 • Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,
 • İkametgah ilmühaberi,
 • Tebligat adreslerini beyan eder bir yazı,
 • İmza Sirküleri, ( Noter tasdikli ),
 • Vekaleten ihaleye katılınıyor ise vekaletname aslı veya   noter tasdikli fotokopisi,
 • 2015 yılına ait ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

     b) Tüzel kişilerin;                                                                                                                              

 • 2015 yılına ait Oda Sicil Kayıt Belgeleri,
 • Ticaret sicil gazetesi (Noter tasdikli),
 • Tüzel kişilik imza sirküleri, ( Noter tasdikli ),
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesi, ( Vekaletname ),
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin imza sirküleri, ( Noter tasdikli),

c) Gerçek ve tüzel kişilerden istenecek diğer belgeler;

-    İhale dokümanının (şartname ve ekleri) alındığına ilişkin belge,

-  Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ÇOMÜ Rektörlüğü Strateji Gelitirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını gösteren makbuz,              

d) Tahmini bedelin % 30’u oranındaki 25.200,00.-TL (Yirmibeşbinikiyüztürklası) Geçici Teminat tutarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Başkanlığı veznesine yatırıldığına dair makbuz  veya bu iş adına alınmış geçici teminat mektubu.

  Yukarıda istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri konulacaktır.

 5-Teklif mektuplarında teklif edilen bedeller; aylık ve yıllık bedeller olarak yazılacaktır.

 6-İstekliler ihale dosyalarını 09.07.2015 Perşembe günü saat 09.50’ye kadar sıra numaralı alındılar  karşılığında ihale komisyonu başkanlığına teslim edeceklerdir.

 7-Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 8-İhale işin tamamı üzerinden yapılacaktır.

 9- İdari şartnameler mesai günlerinde 9.00-16.00 saatleri arasında Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

       İlanen duyurulur.