Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Temizlik Malzemesi ve Kimyasalları Alımı

.

TEMİZLİK MALZEMESİ VE KİMYASALLARI SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Temizlik Malzemesi ve Kimyasalları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/164948
1-İdarenin
a) Adresi : Izmir Yolu Üzeri Terzioglu Kampüsü 1 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862180018 - 2862180517
c) Elektronik Posta Adresi : imid@comu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

39 Kalem Temizlik Malzemesi ve Kimyasalları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 1 gün sonra işe başlanacak olup 30 takvim günü içerisinde tüm malzeme tek parti halinde hafta içi mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Yolu Üzeri Terzioğlu Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası B Blok Zemin Kat Çanakkale /Merkez
b) Tarihi ve saati : 08.05.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Tüm ürünlerden orjinal ambalajında en az 1 (Bir) adet numune verilmelidir.(Bidon olan ürünlerde ise en az 1 kg. olarak verilebilecektir.) Eksik numune getiren isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2- İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait en az birer adet numuneyi (Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak) istekli tarafından hazırlanmış bir liste ile imza karşılığı ihale tarih ve saatine kadar komisyona teslim etmelidir. Numuneler değerlendirme amacıyla kullanılacak olup yükleniciye karşılığında herhangi bir bedel ödenmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra ilgili firmaların talebi halinde iade edilecektir.

3- İstekliler tüm şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".................." Marka "..............."Temizlik Sarf Malzemesinin Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.

4- İstekliler 1'nci, 2'nci, 3'üncü ,4'üncü  ve 5'inci kalem ürünlere ait TSE belgesi ya da ISO-9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olmalı, AB kriterlerine uygun Malzeme Bilgi Güvenlik Bilgi Formu olmalı ve üretici firma bu belgeyi hazırlamaya yetkili olmalı bununla ilgili belgeler ihale saatinden önce teklif zarfında idareye teslim edilmelidir.

5. İstekliler 12'inci,13'üncü,14'üncü kalem ürünlere ait Doğada Bio Çözünürlük Sertifikasına sahip olmalı ve ve bu belgeler ihale saatinden önce teklif zarfında idareye teslim edilmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve Özel Sektör tarafınca gerçekleştirilen temizlik malzemesi alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.