Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Arşiv Birimi

ARŞİV BİRİMİ


İŞİN AMACI 

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi merkez, taşra ve akademik  teşkılatı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesine, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramasına, gerekli şartlar altında korunmalarının teminine ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin, ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerine, muhafazasına luzüm görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usül ve esasları düzenlemektir. 

İŞİN ÖZETİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda ve Devlet Arşiv Hizmetleri hakkında mevzuat uyarınca, İMİD'de arşiv hakkında yürütülen hizmetleri planlamak, organize etmek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek ve arşiv hizmetlerinin yasa, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde aksamadan yürütülmesini sağlamak. İŞİN KAPSAMINA GİREN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.Arşiv hizmetlerine ilişkin olarak ÇOMÜ birimleri ile olan yazışmaların hazırlanmasını sağlamak;
2.İMİD ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak.
3.Arşiv hizmetleri ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak.
4.İMİD ile ilgili belgelerin dosyalanmasını sağlamak.
5.Birimlerden gelen dosyaları arşiv yönetmeliğine uygunile ilgili belgeleri dosyalamak.
6.Üniversitemiz ile ilgili geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşivlenmesini sağlamak.
7. Üniversitemizin Merkez Arşivinin Kurum teşkilat şeması ve birim kodlarından yararlanılarak yönetmeliğe uygun şekilde düzenlemeler yapmak,
8. Arşiv hizmetleri ile ilgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı'na bilgi vermek.
9. Yukarıdaki maddede sözü edilen değişikliklere uygun olarak, Daire Başkanın onayı ve talimatları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
10. Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.


GÖREVLİ PERSONEL

Şule ATAMAN