Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Doğrudan Temin ve Tahakkuk Servisi

DOĞRUDAN TEMİN VE TAHAKKUK SERVİSİ
 

İŞİN AMACI

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinde belirtilen, görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alımlarının kanunlar ve bütçe ödenekleri doğrultusunda planlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

İŞİN ÖZETİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca, İMİD'de yürütülen satın alma hizmetlerini planlamak, organize etmek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

İŞİN KAPSAMINA GİREN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Hizmetlerine ilişkin olarak ÇOMÜ birimleri ile olan yazışmaların hazırlanmasını sağlamak.
2.Hizmetleri ile ilgili konularda, Kurum dışı, özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile gerekli yazışmaların hazırlanmasını sağlamak.
3.İlgili çeşitli evrakın ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak.
4.İlgili belgelerin dosyalanmasını sağlamak.
5.İlgili geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşivlenmesini sağlamak.
6.İlgili konularda, Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle telefon görüşmelerini yürütmek;
7.İlgili konularda, Kurum içi veya Kurum dışı ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla faks aracılığı ile iletişimin kurulmasını sağlamak;
8.İlgili konularda, Kurum içi veya Kurum dışı ilgili kişilerle, kurumlarla ve kuruluşlarla bilgisayar ortamında iletişimin kurulmasını sağlamak.
9.Astlarının, özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek;
10. Astlarının, işlerine ilişkin, araç-gereç, malzeme ve çalışma koşulları ile ilgili talepleri ile ilgilenmek;
11. Satınalma hizmetleri kapsamında ÇOMÜ birimlerinden gelen araç-gereç ve malzeme alımları ile ilgili talepleri değerlendirmek, Daire Başkanının onayına sunmak, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak;
12. Satın alma hizmetlerine ilişkin olarak, Daire Başkanı aracılığıyla, Kurum içinden gelen talepleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak.
13. Satın alma hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak, Daire Başkanı aracılığıyla, ÇOMÜ birimlerinden araç-gereç, malzeme, bilgi ve işgücü talebinde bulunmak.
14. Yürütülen işlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak.
15. Günlük planlar doğrultusunda ŞM elemanlarını görevlendirmek.
16. Astların çalışmalarını, birbirleri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip getirmediklerini denetlemek.
17. Yeni çalışmaya başlayanlara işe uyum eğitimi vermek;
18. Çalışanlara yürüttükleri işleri ile ilgili olarak hizmet içi eğitim vermek.
19.Hizmetlerini ilgilendiren kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri düzenli olarak incelemek.
20.İlgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı'na bilgi vermek.
21.Yukarıdaki maddede sözlü edilen değişikliklere uygun olarak, DB'nin onayı ve talimatları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
22.Şube Müdürü faaliyetlerine ilişkin istatistiksel raporlara temel oluşturacak haftalık raporların düzenlenmesini sağlamak.
23.İlgili tüm araç, gereç ve malzemelerin yıllık sayımını yapmak ve buna ilişkin rapor düzenlemek.
24.Faaliyetleri ile ilgili konularda, Kurum dışı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara, ÇOMÜ'yü temsilen katılmak;
25.İhtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesini sağlamak;
26.Yukarıda-belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin satın alma işlemlerinin yapılmasını sağlamak;
27.İhale dosyalarının hazırlanmasını sağlamak;
28.Satın alınan mal ve hizmetlerin teslim alınmasını, depolanmasını ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak;
29.Satın alınan mal ve hizmetlerin ödeme evrakının düzenlenmesini sağlamak.
30.Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.