Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Genel Evrak ve Santral Birimi

EVRAK KAYIT VE SANTRAL BİRİMİ


İŞİN AMACI

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinde belirtilen, görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alımlarının kanunlar ve bütçe ödenekleri doğrultusunda planlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

İŞİN ÖZETİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca, İMİD'de yürütülen satın alma hizmetlerini planlamak, organize etmek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

İŞİN KAPSAMINA GİREN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.İMİD hizmetlerine ilişkin olarak ÇOMÜ birimleri ile olan yazışmaların hazırlanmasını sağlamak;
2.ÇOMÜ birimleri ile olan yazışmaların hazırlanmasını sağlamak;
3.Kurum dışı özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile yapılan resmi yazışmaların evrak kayıt işlemlerin yapılarak genel sekreterliğe ulaştırmak veya postana ulaştırmak
4.Birimlerden gelen dosyaları arşiv yönetmeliğine uygunile ilgili belgeleri dosyalamak.
5.Üniversitemiz ile ilgili geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşivlenmesini sağlamak.
6.Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle telefon görüşmelerinin yürütülmesini sağlamak;
7.Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerlerden telefon görüşmelerini yönlendirmek;
8.Yukarıdaki maddede sözü edilen değişikliklere uygun olarak, Daire Başkanın onayı ve talimatları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

GÖREVLİ PERSONEL
EVRAK KAYIT:
Memur   : Sevcan BEYTAŞ
Hizmetli : Ramazan TÜRKER
Hizmetli : Dail SERTÇE
SANTRAL: 
Vizeli İşçi: Salih ÖCAL
Personel : Işıl ELVER